نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

همایش چیست؟

بازگشت به صفحه اصلی
 1. همایش چیست؟

  معنی لغوی آن به عبارتی گرد هم آمدن است.

 2. تعریف همایش

  ایجاد تجمعی متحد الشکل جهت موضوع از پیش تعیین گردیده

 3. تقسیم بندی همایش ها

  1. تجاری
  2. اقتصادی
  3. بازرگانی
  4. کارشناسی
  5. تحقیقاتی
  6. تعامل (همایش ها علمی پژوهشی)
  7. آموزشی(کارگاه های آموزشی)

  هر کدام از تقسیم بندی های فوق دارای زیر شاخه های متعددی است.که در صورت نیاز به بررسی آن نیز پرداخته خواهد شد

 4. سطح همایش

  سطح همایش ها نیز دارای تقسیم بندی خود نیز می باشد.

  1. عمومی
  2. گروهی
  3. تخصصی