نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

کارگروه اسکان وپذیرش همایش (روز قبل از همایش)

بازگشت به صفحه اصلی
 1. تهیه و تکثیر فرم های پذیرش برای تمامی کسانی که نیاز به اسکان دارند .
 2. تکمیل فرم های ویژه پذیرش و اسکان .
 3. دریافت فرم های نظر خواهی از شرکت کنندگان در هنگام خروج با همکاری کارگروه نظارت و ارزشیابی
 4. پیش بینی اماکن مناسب جهت تسهیل در امر پذیرش افراد و گروهها .
 5. پیش بینی خوابگاههای مناسب ودرخور شان ومنزلت اولیاء معزز شاهد وایثارگر به تفکیک جنسیت و براساس آمار
 6. توزیع بسته فرهنگی که در بدو ورود باید در اختیار افراد قرار گیرد .
 7. تحویل گرفتن خوابگاهها و امکانات غیر مصرفی که در اختیار گروهها قرار داه شده است
 8. انتخاب نیروهای مناسب ، صبور ، پرتوان و خوش برخورد جهت پذیرش میهمانان.
 9. تهیه گزارش کاملی از روند امور و ارائه ی آن به مسئول دبیرخانه .
 10. پیش بینی نیرو ها و امکانات لازم .
 11. انجام کلیه امور ارجاعی عنداللزوم .