نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

کارگروه حفاظت و حراست همایش

بازگشت به صفحه اصلی
  1. هماهنگی با نیروی انتظامی جهت همکاری و حضور فعال در زمان برگزاری همایش و توجیه آنان در انجام امور مربوط .
  2. مکاتبه با اداره آب و برق در خصوص جلوگیری از قطع آنها در زمان اجرای همایش.
  3. هماهنگی با اداره راهنمایی و رانندگی .
  4. هماهنگی با اداره آتش نشانی جهت استقرار در محل و پیش بینی وسایل ایمنی .
  5. هماهنگی با اورژانس و پیش بینی آمبولانس .
  6. تهیه کارت ویژه برای عوامل اجرایی .
  7. تهیه گزارش کاملی از روند امور و ارائه آن به دبیرخانه همایش .
  8. پیش بینی و درخواست نیروها و امکانات لازم .
  9. انجام کلیه امور ارجاعی عنداللزوم.