نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

شرح وظائف کارگروه های برگزاری همایش ها

بازگشت به صفحه اصلی
  1. همکاری و هماهنگی با دبیرخانه همایش و کلیه مسئولین کمیته ها.
  2. تهیه فرم های مورد نیاز برای ارزیابی از فعالیت های کارگروه ها و ارائه ی آن به دبیرخانه همایش.
  3. تهیه ، تکثیر و توزیع فرم های نظر خواهی از مدعوین.
  4. استخراج نظارت ارائه شده و تحلیل و جمع بندی گزارش ها و نتایج ارزیابی مستمر و ارائه ی آن به ستاد برگزاری .
  5. ثبت نکات مثبت و منفی کار کارگروه هاو ارائه آن جهت اطلاع مسئولین مربوطه و انتخاب واحد نمونه در پایان همایش .
  6. نظارت کامل بر محل های اسکان ، پذیرش ، سالن های اجرا ، و .... .
  7. تهیه گزارش کاملی از روند اجرای برنامه ها و ارائه آن به مسئول دبیرخانه .
  8. نظارت کامل برنحوه ی اجرای مصوبات ستاد برگزاری همایش .
  9. انجام کلیه امور ارجاعی، عنداللزوم