نرم افزار مدیریتـ همایشها

طراحی وب سایت کنفرانس و همایش

کارگروه پذیرش همایش

بازگشت به صفحه اصلی
  1. تهیه و تکثیر فرم های پذیرش برای کلیه شرکت کنندگان .
  2. تکمیل فرم های اطلاعات و پذیرش شرکت کنندگان .
  3. پذیرش میهمانان با استفاده از فرم ها ، از روی لیست های اعلام شده .
  4. دریافت فرم های نظر خواهی از شرکت کنندگان در هنگام خروج ، با همکاری و نظارت و ارزشیابی .
  5. توزیع بسته فرهنگی که در بدو ورود باید در اختیار افراد قرار گیرد
  6. انتخاب نیروهای مناسب ، صبور ، پرتوان و خوش برخورد جهت پذیرش شرکت کنندگان .
  7. تهیه گزارش کاملی از روند امور و ارائه ی آن به مسئول دبیرخانه .
  8. پیش بینی نیرو ها و امکانات لازم .
  9. انجام کلیه امور ارجاعی عنداللزوم .